Algemene voorwaarden

Hotforums.nl (hierna "Site") is een dienst van Baie BV (hierna "Service Provider"). Gebruik van Site en haar diensten betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden. Toegang tot en gebruik van Site is onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders wordt vermeld in aanvullende voorwaarden. Informatie over Service Provider en haar diensten worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

  1. De informatie, namen, afbeeldingen, en logo's verband houdend met Site zijn eigendom van Service Provider en mogen niet gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor is gegeven door Service Provider
  2. Service Provider of werknemers zijn niet aansprakelijk te stellen voor enige schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.
  3. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Service Provider gecorrigeerd zullen worden.
  4. U bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.
  5. Alhoewel Service Provider al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. Er wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.
  6. U gaat ermee akkoord dat u de normale werking van deze Site niet zult storen door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten.
  7. Alle door u aan Service Provider verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en niet door Service Provider aan derden worden bekendgemaakt tenzij dit nodig mocht zijn voor het verlenen van de diensten van Service Provider.
  8. Alle forums en of berichten op Site kunnen zonder opgaaf van redenen door Service Provider worden verwijderd.
  9. Service Provider behoudt zich het recht te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, afbeeldingen en logo's of diensten.
Gratis forum