logo

Culturele Maatschappelijke Vorming

Onderwerpen lijst
Nieuwe reactie
Auteur

CMV - competenties - is dit oud?

Bob v/d Linden 24-09-06 13:58
Alhier de cmv competenties zoals gevonden op:
http://www.intern.nhl.nl/welzijn_vt/docs/form_166.doc?PHPSESSID=cfa4778ce6842009e9b9c403cd742901
gevolgd door de uitgebreide versie gevonden op:
http://www.fontys.nl/generiek/bronnenbank/sendfile.aspx?id=18569

Nu is mijn vraag: is dit oud? (ben ik oud?)

.... ik ZOU de competenties hieronder hebben weergegeven, ware het niet dat deze (free) crapforum een max heeft van 20 regels...

IIG is het handig bij de hand te hebben als je bezig bent met je scriptie... copy-paste en verantwoorden!

groet Bob


Hotforum
Gratis je eigen forum
bob
24-09-06 14:00
1.1 Oriënteren en contactleggen
1.1.1 De CMV’er is in staat de situaties en de achtergronden van diverse klanten (individuen, groepen, organisaties en samenlevingsverbanden) te verkennen en te analyseren.
een analyse kan maken van socialisatie- en leerprocessen van individuen en groepen met diverse
achtergronden
een analyse kan maken van de processen die zich afspelen in organisaties en in de samenlevings-
verbanden waar de individuen aan verbonden zijn
een analyse kan maken van behoeften, ambities, mogelijkheden en competenties van de klanten
nieuwe perspectieven en ontwikkelingsmogelijkheden in de omgeving van de klanten kan opsporen
en signaleren.


bob
24-09-06 14:00
1.1.2 De CMV’er is in staat een analyse te maken van de culturele en maatschappelijke context waarin de klanten zich bevinden en waarbinnen de
agogische dienstverlening plaatsvindt.
maatschappelijke en culturele condities en processen die leiden tot (nieuwe) competentievragen bij
individuen en groepen opspoort en signaleert
daartoe zelf kleinschalig praktijkgericht onderzoek doet en gebruik maakt van bestaand (sociaal-
wetenschappelijk) onderzoek
een sociale kaart kan maken
mogelijkheden tot het ontwikkelen van (nieuwe) sociale en culturele verbanden opspoort en daartoe
verbindingen legt
een analyse kan maken van de samenleving op verschillende niveaus en van de culturele en sociale
processen die zich daarin afspelen
vanuit deze analyse conclusies trekt voor de invulling van de agogische dienstverlening.


bob
24-09-06 14:00
1.1.3 De CMV’er is in staat contact te leggen met diverse klanten, opdat agogische relaties tot stand kunnen komen en samenwerking gestimuleerd wordt.
contact kan leggen met individuen, groepen, organisaties en samenlevingsverbanden met diverse
achtergronden
in contact met individuen en groepen behoeften kan peilen en daar adequaat op kan reageren
als intermediair netwerken opspoort, opzet en ontwikkelt die een bijdrage leveren aan de vormgeving
van het sociale en culturele leven
reflecteert op de eigen positie en die van anderen
relaties aangaat vanuit erkenning van en respect voor de leefwereld en identiteit van betrokkenen.


bob
24-09-06 14:01
1.2 Programmeren en organiseren
1.2.1 De CMV’er is in staat om activiteiten en programma’s te ontwerpen en
daarbij verbindingen te leggen tussen het educatieve, het culturele en kunstzinnige, het recreatieve en de samenlevingsopbouw.
samen met betrokkenen op vraaggestuurde en competentie-georiënteerde wijze programma’s
ontwerpt op individueel, groeps- en maatschappelijk niveaudaarbij de verschillende domeinen op
elkaar kan betrekken
op elk werkterrein en in elke werksetting zowel educatieve, recreatieve, samenlevingsopbouw-,
culturele en kunstzinnige elementen en aspecten in zijn programma’s kan opnemen
weet om te gaan met het spanningsveld tussen de intrinsieke en extrinsieke betekenis van de te
ondernemen activiteiten
zowel verbale als non-verbale middelen kan inzetten, waardoor kennis en vaardigheden, emotie en
verstand met elkaar verbonden kunnen worden
ruimte, tijd en middelen zo arrangeert dat doelen gerealiseerd worden.


bob
24-09-06 14:01
1.2.2 De CMV’er is in staat educatieve activiteiten te ontwerpen voor en met
diverse klanten.
op basis van onderzoek en analyse leervragen en behoeften aan educatie bij klantgroepen opspoort en
activeert
bij de leefwereld van de deelnemers aansluitende educatieve activiteiten ontwerpt, gericht op het
verruimen en differentiëren van maatschappelijke competenties
op basis van de leervragen samen met deelnemers leerdoelen kan formuleren
leerprocessen kan initiëren en structureren, zodanig dat het vermogen tot leren geactiveerd wordt
de ontworpen en uitgevoerde programma’s met participanten kan evalueren, bijstellen en vernieuwen


bob
24-09-06 14:01
1.2.3 De CMV’er is in staat recreatieve activiteiten te ontwikkelen voor en met
diverse klanten.
op basis van onderzoek en analyse recreatieve behoeften van individuen en groepen kan opsporen en
activeren
bij de leefwereld van de deelnemers aansluitende recreatieve activiteiten ontwerpt, gericht op het
verruimen en differentiëren van het vrijetijdsrepertoire
zowel grootschalige als kleinschalige activiteiten kan ontwikkelen;
de ontworpen en uitgevoerde programma’s met participanten kan evalueren, bijstellen en vernieuwen.


bob
24-09-06 14:01
1.2.4 De CMV’er is in staat om culturele en kunstzinnige activiteiten te ontwerpen voor en met diverse klanten.
op basis van onderzoek en analyse behoeften van individuen en groepen op het terrein van kunst en
cultuur kan opsporen en activeren
in staat is culturele en kunstzinnige programma’s, activiteiten en werkvormen te ontwerpen,
aansluitend bij de vraag en de kwaliteiten van individuen en groepen
ruimte creëert voor nieuwe kunstuitingen en culturele werkvormen
verbindingen kan leggen tussen gevestigde kunstinstellingen en professionele kunstenaars enerzijds
en amateurkunst en –kunstbeoefenaars anderzijds
de ontworpen en uitgevoerde programma’s met participanten kan evalueren, bijstellen en vernieuwen.


bob
24-09-06 14:02
1.2.5 De CMV’er is in staat om met en voor diverse klanten activiteiten en projecten in het kader van samenlevingsopbouw te ontwerpen.
op basis van onderzoek en analyse samen met betrokkenen doelen, strategieën en werkwijzen
formuleert die recht doen aan hun belangen en ambities
samen met betrokkenen en met/vanuit verschillende organisaties activiteiten kan ontwikkelen
organiseren
binnen deze activiteiten een verbinding legt tussen de maatschappelijke doelen en de persoonlijke
(leer)doelen van de deelnemers
vanuit een intermediaire positie een bijdrage levert aan het vormgeven van samenlevingsprocessen
de ontworpen en uitgevoerde activiteiten met participanten kan evalueren, bijstellen en vernieuwen.


bob
24-09-06 14:02
1.2.6 De CMV’er is in staat om bij het programmeren en organiseren met en
voor diverse klanten zich voor zijn methodieken technisch en normatief te
verantwoorden.
reflecteert op de inhoud en vorm van de programma’s en hun effecten op participanten
samenleving
daarover verantwoording aflegt aan de klant, de opdrachtgever en beroepsgenote


bob
24-09-06 14:02
1.3 Begeleiden en leidinggeven
1.3.1 De CMV’er is in staat om interactieprocessen in en tussen individuen, groepen, organisaties en gemeenschappen te initiëren en stimuleren en daarin structurerend op te treden.
processen van culturele en maatschappelijke vorming op een zodanige manier begeleidt dat de
zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid en zelfsturing van de klanten daardoor wordt bevorderd
een professionele agogische relatie met diverse individuen en groepen onderhoudt en kan omgaan
met de spanningsverhouding tussen proces- en productgerichtheid
ruimte maakt voor diversiteit en tegelijkertijd kan zoeken naar gemeenschappelijkheid
communicatie tussen individuen en groepen met een verschillende culturele achtergrond kan initiëren
en begeleiden
normen en waarden bespreekbaar kan maken en kan omgaan met weerstanden tegen verandering en veranderingspotenties kan mobiliseren
oog heeft voor continuïteit
waar nodig leiding geeft, bemiddelt en begeleidt.


bob
24-09-06 14:02
1.3.2 De CMV’er is in staat om methoden en technieken van het werken met klantgroepen te hanteren en toe te passen op het terrein van de agogische dienstverlening.
groepsprocessen en samenwerkingsprocessen kan begeleiden
kan onderhandelen, kan bemiddelen en conflicten kan hanteren
indien nodig doorverwijst
om kan gaan met complexe en open situaties
aan de diverse (groepen) klanten maatwerk kan leveren.


bob
24-09-06 14:03
1.3.3 De CMV’er is in staat om binnen de agogische relatie te functioneren als
degene die arrangeert, animeert en activeert, adviseert, informeert en de
klanten iets leert.
de diverse processen die spelen in en tussen individuen, groepen, organisaties en gemeenschappen
kan structureren naar inhoud, vorm en voorwaarden
stimulerend optreedt door aan te sluiten bij de motieven van de participantenoog heeft voor
vermaak, plezier, het intrinsieke en het informele
de vragen om raad kan interpreteren en in samenspraak met de klant duidelijke en adequate adviezen
kan formuleren
op heldere en motiverende wijze informatie kan overdragen
de participanten al doende iets kan bijbrengen, hen kan stimuleren om momenten van bezinning te
nemen en een lerende houding te ontwikkelen.


bob
24-09-06 14:03
1.3.4 De CMV’er is in staat om als begeleider leiding te geven aan vrijwilligers en medewerkers bij ontwikkeling, planning, uitvoering en evaluatie van activiteiten op het terrein van agogische dienstverlening.
aansluit bij de leefwereld en de motieven van de vrijwilligers
vrijwilligers kan werven, begeleiden en ondersteunen in hun zelfstandig functioneren
een verbinding maakt tussen de doelen van de organisatie en de belangen en wensen van de
vrijwilligers en medewerkers
vanuit een op de positie van vrijwilligers toegesneden begeleidingsstrategie leiding geeft aan
vrijwilligers
met kennis over en affiniteit met het professionele handelen vanuit een toegesneden begeleidingsstrategie leiding kan geven aan medewerkers
voortdurend reflecteert op het proces in relatie tot de gekozen leiderschapsstijl.


bob
24-09-06 14:03
1.3.5 De CMV’er is in staat samenwerkingsrelaties aan te gaan, te ontwikkelen
en te onderhouden.
in de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten samenwerkt met klanten en vrijwilligers en
medewerkers
waar nodig vanuit eigen expertise de samenwerking zoekt met andere personen en organisaties
binnen en buiten het sociaalagogische werkveld
netwerken initieert, ontwikkelt en aanstuurt
als intermediair opereert tussen instellingen, organisaties en initiatieven in verschillende
en werksettings


Hotforum
Gratis je eigen forum
bob
24-09-06 14:04
Segment 2: Bedrijfsvoering
2.1 De CMV’er is in staat te functioneren in en vanuit een organisatie, waarbij
hij productief weet om te gaan met zijn eigen grenzen en mogelijkheden
eigen werk kan organiseren binnen de gegeven randvoorwaarden
in de organisatie aanwezige ondersteuning weet te benutten
kan reflecteren op eigen functioneren in de organisatie
onder leiding kan werken en goed kan samenwerken met verschillende partners
zo nodig leiding kan geven aan medewerkers
vanuit loyaliteit met de eigen organisatie kan opereren
de eigen organisatie extern kan vertegenwoordigen
zijn eigen vermogens coöperatief inzet bij multidisciplinaire en multifunctionele werkverbanden.


bob
24-09-06 14:04
2.2 De CMV’er is in staat een bijdrage te leveren aan het beheer en het beleid van de instelling, de organisatie, het project of initiatief waarin hij werkzaam is.
een bijdrage kan leveren aan het beheer van personeel, ruimte en middelen ten dienste van de
uitvoering van het beleid
op basis van evaluatie een bijdrage kan leveren aan het organisatiebeleid
acquisitie en fondswerving kan verzorgen
een plan voor kwaliteitszorg kan opzetten en uitvoeren
in rapportages verantwoording kan afleggen
projecten ontwikkelt, opzet, coördineert en begeleidt
een verbinding kan maken tussen de eisen van de opdrachtgever, de vragen en behoeften van de
klantgroepen en de doelstellingen van de eigen organisatie
ontwikkelingen in het beroep beleidsmatig vertaalt naar (de eigen) organisatie(s)
een bijdrage levert aan de ontwikkeling en implementatie van strategisch beleidontwikkeling van dit
beleid moet worden geanticipeerd op maatschappelijke ontwikkelingen, overheidsbeleid, wensen uit
de directe omgeving en samenwerking met andere instellingen. Van de professional wordt verwacht
dat hij een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en bijstelling van dat beleid.


bob
24-09-06 14:05
2.3 De CMV’er is in staat als sociaal en cultureel ondernemer op te treden binnen en buiten de eigen organisatie.
initiatiefrijk optreedt
creatief en innovatief is in het ontwikkelen van werk
sociale en economische doelstellingen met elkaar kan verbinden
een marktonderzoek kan verrichten
klant- en marktgericht kan werken
maatschappelijke trends en ontwikkelen kan relateren aan de doelen van de organisatie.


bob
24-09-06 14:05
2.4 De CMV’er is in staat professionele relaties met overheden en met andere
organisaties te ontwikkelen
kan werken in relatie tot overheidsbeleid en bij de totstandkoming van beleid de eigen rol en
kan vormgeven
aan monitoring en signalering doet
met als uitgangspunt de eigen expertise de expertise van andere professionals kent, weet te vinden
kan inzetten
zichzelf en zijn eigen organisatie kan profileren en positioneren tegenover relevante anderen
bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen verschillende disciplines kan bewaken en
uiteenlopende waarden, belangen en machtsverhoudingen tegen elkaar kan afwegen.


bob
24-09-06 14:05
Segment 3: Beroepsontwikkeling
3.1 De CMV’er is in staat de eigen professionaliteit te ontwikkelen en zo zijn
loopbaan te sturen.
concepten en theorieën rond de beroepspraktijk op relevantie kan en wil beoordelen en toepassen
reflecteert op alle dimensies van het eigen handelen, met het oog op verbetering
keuzes en dilemma’s in het handelen (h)erkent en zich daarover verantwoordt
gebruik maakt van de mogelijkheden om de eigen deskundigheid verder te ontwikkelen
vanuit een lerende houding zijn professionele competenties vergroot, verbreedt en verdiept.


bob
24-09-06 14:05
3.2 De CMV’er is in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van het beroepsmatig handelen in interactie met klantgroepen,
collega’s, leidinggevenden en beroepsorganisaties.
signalen uit de praktijk op het spoor komt, onderzoekt en op betekenis kan schatten
ontwikkelingen in de praktijk verbindt met nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het gebied van de
theorieën en methoden van CMV
ontwikkelingen met anderen in verschillende verbanden of netwerken onderzoekt met het oog op
ontwikkeling en innovatie van het beroepsmatig handelen.


bob
24-09-06 14:06
3.3 De CMV’er is in staat om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke profilering en legitimering van CMV en daarbij zijn positie te bepalen in het maatschappelijk debat over de reikwijdte, plaats en functie van CMV.
een visie op de maatschappelijke plaats en functie van CMV kan verwoorden
vanuit de eigen visie maatschappelijke ontwikkelingen kan beoordelen
systematisch onderzoek kan doen naar ontwikkelingen in en effecten van beroepspraktijk(en) en
resultaten daarvan kan vertalen naar beleid
aan kan geven waar en hoe de CMV-professionaliteit kan bijdragen aan de beantwoording van
maatschappelijke vraagstukken


bob
24-09-06 14:22
bump (lol)

flien
Homepage
27-09-06 22:00
hoi bob,

op welk niveau ben je op het moment bezig, aan je eerste entry te zien ben je bezig met afstuderen. Als dat zo is dan heb je de verkeerde competenties voor je. de competenties die ik vond onder de links die jij in je entry hebt gezet zijn voor niveau 1. Als jij bezig bent met je scriptie moet je op niveau 3 zitten, dan gelden andere competenties. In welk stelsel val jij trouwens, de oude stijl (vrije keuzevakken en scriptie) of de major/ minor structuur? Want in de Major/ Minor structuur doe je een vrije opdracht vallend binnen de minor. strikt genomen is dit geen scriptie meer.
Maar oud ben je vast niet, en de competenties zijn ook niet oud, waarschijnlijk alleen niet van toepassing. Je kan toch een reader van de CMV competenties en evt voor je scriptie halen op je opleiding. Wel lijkt het erop dat de competenties van de opleiding waar jij die doet anders zijn dan die van mijn opleiding (aan de HVA)Ik hoop dat je hier wat aan hebt en anders moet je maar eens op mijn sites kijken, misschien dat je daar nuttige info kan vinden.

www.members.lycos.nl/flien en http://cmv.startbewijs.nl/

groetjes en succes!

Flien


Adverteerder:

Onderwerpen lijst
Nieuwe reactie